Kỹ năng tài chính

Quỹ đầu tư và các điều cần biết

Sau khi chuyển tiền đầu tư vào Ngân hàng giám sát của Quỹ thì bước tiếp theo Tiền đó sẽ đi về đâu? Các tổ chức tham gia vào quá trình này có nhiệm vụ và chức năng như thế nào?

Bao gồm Nhà đầu tư, Ngân hàng giám sát, quỹ đầu tư, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Thị Trường chứng khoán và Công ty kiểm toán.

Sau đây, mình xin chia sẽ về quá trình luân chuyển tiền và sự phối hợp của các tổ chức trong quá trình đầu tư chứng chỉ quỹ.

Các cơ quan tham gia vào quá trình đầu tư

Các cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình khéo kín khi đầu tư Chứng chỉ quỹ như sau:

Bao gồm Nhà đầu tư, Ngân hàng giám sát, quỹ đầu tư, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Thị Trường chứng khoán và Công ty kiểm toán.

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN)

Ủy ban chứng khoán nhà nước là đại diện của Nhà nước trong việc quản lý, điều hành và giám sát tất cả mọi hoạt động liên quan đến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Có quyền “sinh sát” cao nhất trong “môi trường” giao dịch chứng khoán, tài sản (như tiền, vàng, cổ phiếu, trái phiếu…)

Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư là tổ chức phát hành Chứng chỉ quỹ, tạo chiến lược đầu tư, danh mục đầu tư, biểu phí khi đầu tư vào Chứng chỉ quỹ.

Khi nhà đầu tư đặt lên mua CCQ từ Quỹ đầu tư và chuyển tiền cho Ngân hàng giám sát. Sau đó, Quỹ đầu tư sẽ gửi thông tin danh mục cổ phiếu và khối lượng mua cho Ngân hàng giám sát để tiến hành mua Cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Việc thành lập Quỹ đầu tư, phải đáp ứng đầu đủ các điều kiện mà UBCK Nhà nước quy định. Đồng thời chịu sự quản lý và kiểm tra của UBCKNN.

Ngân hàng giám sát

Ngân hàng giám sát là một tổ chức quan trọng khép kín trong quá trình đầu tư Chứng chỉ quỹ.
Nó quản lý, giám sát mọi giao dịch tiền vào, tiền ra liên quan tới Quỹ đầu tư. Đồng thời cũng là đơn vị tính giá trị tài sản ròng cho Quỹ đầu tư.
Là nơi lưu trữ tiền và các tài sản của Quỹ đầu tư, khi Quỹ đầu tư mua cổ phiếu, đều gửi danh mục cổ phiếu và khối lượng cần mua qua Ngân hàng giám sát.
Dựa theo theo thông tin từ Quỹ đầu tư gửi qua, Ngân hàng sẽ tiến hành chuyển khoản theo lệnh mà quỹ đầu tư đã đặt, để mua cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký.

Hiểu nôm na Trung tâm lưu ký là nơi quản lý thông tin tài khoản chứng khoán của bạn, quản lý số lượng CCQ, cổ phiếu mà bạn nắm giữ. Mỗi khi bạn tạo một tài khoản và mua/bán ccq, cổ phiếu thì tất cả sẽ được lưu trữ hết tại đây. Ở đây chỉ có quyền lưu trữ thông tin không có quyền mua bán.

Mỗi quỹ sẽ công bố Trung tâm lưu ký, bạn có thể liên hệ trực tiếp để xác minh tài sản của mình nếu không tin tưởng vào số liệu mà quỹ công bố cho bạn

Công ty kiểm toán

Công ty kiểm toán là một đơn vị độc lập, được các công ty Quản lý Quỹ hợp tác để kiểm toán các hoạt động và kiểm toán các số liệu trên Báo cáo tài chính.

Đảm bảo số liệu trong Báo cáo tài chính được trung thực, không có sai sớt trọng yếu.

Ví dụ cụ thể:

  1. Khi nhà đầu tư mở 01 tài khoản chứng khoán, hoặc mở tài khoản CCQ, thì dữ liệu được lưu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
  2. Khi nhà đầu tư tạo lệnh mua 01 chứng chỉ quỹ (ví dụ như DCDS)
  3. Số tiền mua Chứng chỉ quỹ, sẽ được chuyển vào Ngân hàng giám sát mà Quỹ cung cấp
  4. Sau khi đặt lệnh, Quỹ chuyển danh mục cổ phiếu cần mua sang Ngân hàng giám sát. Ngân hàng giám sát kiểm tra thông tin để đảm bảo chính xác.
  5. Ngân hàng tiến hành chuyển tiền cho Sàn giao dịch chứng khoán theo lệnh mà quỹ đầu tư yêu cầu chuyển. Khi lệnh được thực hiện thành công, thì tài khoản của bạn sẽ tăng lên CCQ
  6. Và dữ liệu sẽ được cập nhật vào Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD
  7. Cuối năm, hoặc định kỳ các Công ty Quỹ cung cấp Báo cáo tài chính
  8. Công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán số liệu từ Báo cáo tài chính

Leave a Comment